Kế hoạch 27/KH-PGDĐT, ngày 01/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên về khung thời gian năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
01/08/2018
Ngày hiệu lực:
01/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 24/KH-PGDĐT, ngày 12/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và THCS năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
12/07/2018
Ngày hiệu lực:
12/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực