Kế hoạch 44/KH-PGDĐT ngày 05/10/2017 về phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên, năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 33/KH-PGDĐT ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 13/KH-PGDĐT, ngày 04/4/2017 kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 15/KH-PGDĐT, ngày 05/04/2017 về kiểm tra, đánh giá trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
05/04/2017
Ngày hiệu lực:
05/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch 61/KH-PGDĐT ngày 10/10/2016 thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thay thế Kế hoạch 09/KH-PGDĐT ngày 09/02/2015

Ngày ban hành:
11/10/2016
Ngày hiệu lực:
11/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 55/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 54/KH-PGDĐT ngày 04/10/2016 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 47/KH-PGDĐT ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
20/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực