Văn bản liên quan
Công văn 97/CV-PGDĐT ngày 29/9/2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
29/09/2016
Ngày hiệu lực:
29/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 65/PGDĐT-TKTH ngày 23/8/2016 về việc chấn chỉnh thực hiện báo cáo từ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 57/PGDĐT-TKTH ngày 08/8/2016 về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
09/08/2016
Ngày hiệu lực:
09/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 85/PGDĐT ngày 18/12/2015 về tăng cường quàn lý Căn-tin ở các đơn vị trường học
Ngày ban hành:
18/12/2015
Ngày hiệu lực:
18/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực