• Trần Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989.049.295
  • Email:
   thanhtc.ht@kiengiang.edu.vn
 • Bùi Ngọc Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949.682.082
  • Email:
   oanhbn.ht@kiengiang.edu.vn
 • Trần Quốc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02973.700.775
  • Email:
   trungtq.ht@kiengiang.edu.vn
 • Lê Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0342 988 877
  • Email:
   lethituyetnhung81@gmail.com
 • Tiêu Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0918.841.871
  • Email:
   dieutt.ht@kiengiang.edu.vn